RSS Argarffu Maint Testun: A | A | A | A
Y Cyhoeddiadau

Dyma ddetholiad o'n cyhoeddiadau.

Mae multi-miliwn wedi'i fuddsoddi yn y Works - mae hynny'n adlewyrchu ein huchelgais. Ar ôl ei orffen, yr amcan fydd dod â rhyw o gartrefi newydd i Flaenau Gwent a chreu o swyddi newydd. Mae'r prosiect yn torri tir newydd o safbwynt agenda datblygu cynaliadwy Llywodraeth y Cynulliad.

Mae'r Works yn cael ei ddatblygu i wireddu fframwaith o amcanion cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol sy'n cynnwys targedau ynni a manteision amgylcheddol uchelgeisiol.

Ac nid dyna'r cyfan! Nod arall sydd gennym y w sicrhau safon uchel i'rgwaith dylunio. Bydd llwybr beicio acherdded y bont a'r rhaffordd rhwng y Works a chanol y dre yn tyfu'n ffocws ac yn tanlinellu creadigedd y wele igaeth ar gyfer Blaenau Gwent.

Os nad ydych yn gallu dod o hyd i'r ddogfen yr ydych yn chwilio amdani, cysylltwch â theworks@blaenau-gwent.gov.uk

Astudiaeth achos adeilad Canolfan Chwaraeon Glynebwy Astudiaeth achos adeilad Canolfan Chwaraeon Glynebwy 02/10/2013 Bydd Canolfan Chwaraeon a Hamdden Glynebwy, ar safle Gwastad Melin Oer, yn cymryd lle'r ganolfan bresennol ac yn rhoi cyfleuster chwaraeon o'r math diweddaraf i Flaenau Gwent a all gefnogi gofynion lleol (ac ehangach). Bydd y cyfleusterau, sy'n cynnwys pwll nofio 25m, pwll i ddysgwyr, atyniadau dŵr a neuadd chwaraeon 8 cwrt, hefyd yn cynnwys ardaloedd cefnogaeth ar gyfer Cymuned Ddysgu 3-16 Glynebwy.
Astudiaeth achos adeilad Canolfan Chwaraeon Glynebwy Astudiaeth achos adeilad Canolfan Chwaraeon Glynebwy 02/10/2013 Bydd yr Ysgol 2-3 llawr ar Wastad Melin Oer, Glynebwy yn darparu ar gyfer 1200 disgybl. Mae'r adeilad yn rhoi amgylchedd dysgu agored, hyblyg a iach a all addasu i newidiadau yn y dyfodol, boed hynny mewn addysgeg neu amgylchedd. Mae cyfleusterau'n ysgol 'calon ysgol' gymunol (Prif Neuadd a Bwyta); Canolfan Adnoddau Dysgu integredig; pedwar Clwstwr Dysgu (ystafelloedd dosbarth hyblyg a gofodau grŵp aml-ddefnydd), meysydd pwnc arbenigol a chynllun tirlunio helaeth. Wedi'u cynllunio i gyrraedd graddiad 'Rhagorol' BREEAM, gyda nodweddion dylunio cynaliadwy yn cynnwys:ffabrig adeilad a defnydd effeithiol iawn, deunyddiau cynaliadwy a gyrchir yn lleol, golau naturiol yn yr holl ardaloedd dysgu, defnyddio canolfan ynni adnewyddadwy i'r holl safle, awyriad gydag adferiad gwres effeithiol iawn. Mae'n nod gan y Cyfnod Uwchradd sicrhau gostyngiad sylweddol mewn allyriadau carbon (Rhan L 2006) ac fe'i cynlluniwyd i fod yn gydnaws gyda'r amgylchedd naturiol a chymdeithasol.
Tirwedd Amgylchedd Tirwedd Amgylchedd 16/08/2013 Bwriad Fframwaith y Tirwedd ar gyfer safle’r Hen Waith Dur yw creu a gwella amgylchedd y safl.
Y weledigaeth Y weledigaeth 16/08/2013 Bydd y Prif Gynllun yn creu cymuned newydd yng Nglyn Ebwy, yn ferw o dreftadaeth a chyfl eoedd newydd.
Croeso Croeso 16/08/2013 Mae yna weledigaeth newydd ar gyfer dyfodol Glyn Ebwy.
Cylchlythyr y Gweithfeydd: Mehefin 2011 Cylchlythyr y Gweithfeydd: Mehefin 2011 16/08/2013 Diben y cylchlythyr yw eich hysbysu am gynnydd y contractwyr presennol yn Y Gweithfeydd.
Prif Gynllun Prif Gynllun 16/08/2013 Paratowyd prif gynllun fel rhan o’r broses cynllunio a chymeradwyaeth ar gyfer y safle.
Ynni cynaliadwy Ynni cynaliadwy 16/08/2013 Mae’r strategaeth ynni cynaliadwy yn cyflwyno elfen bwysig o amcanion datblygiad cynaliadwy ar gyfer y safle.
Datblygiad Cynaliadwy Datblygiad Cynaliadwy 16/08/2013 Crëwyd Fframwaith Datblygiad Cynaliadwy ar gyfer Prosiect Glyn Ebwy.
Codau Cynllunio Codau Cynllunio 16/08/2013 Cyfres o ddogfennau yw Codau Cynllunio sydd yn disgrifio sut bydd cynllunio holl elfennau’r cynllun yn gweithio.
Golwg arlunydd Golwg arlunydd 16/08/2013 Mynedfa newydd i’r dref.
Trafnidiaeth a Symudiad Trafnidiaeth a Symudiad 16/08/2013 Mae’r prif gynllun yn ymgorffori’r egwyddor o greu strydoedd i bawb.
Cylchlythyr y Gweithfeydd: Gwanwyn 2013 Cylchlythyr y Gweithfeydd: Gwanwyn 2013 16/08/2013 Diben y cylchlythyr yw rhoi gwybod i chi am gynnydd y contractwyr ar y safle.
Cylchlythyr y Gweithfeydd: Gaeaf 2012 Cylchlythyr y Gweithfeydd: Gaeaf 2012 16/08/2013 Diben y cylchlythyr yw rhoi gwybod i chi am gynnydd y contractwyr ar y safle.
Cylchlythyr y Gweithfeydd: Medi 2011 Cylchlythyr y Gweithfeydd: Medi 2011 16/08/2013 Croeso i rifyn mis Medi o gylchlythyr Y Gweithfeydd. Diben y cylchlythyr yw eich hysbysu am gynnydd y contractwyr sydd ar y safle ar hyn o bryd.
Was this information useful?
Thinking about what you have just read, how useful did you find the information?
Take a moment to tell us how we could improve this page, but please don't leave any personal details like your name or address. This information is for comments only and you will not receive a response.